TKS-LOGO fin_blue-01

Tříkrálová sbírka

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2018 se v celostátním měřítku uskutečnila již po poosmácté.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc osobám se zdravotním či chronickým onemocněním, seniorům, dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionu, kde sbírka probíhá (65%), finanční prostředky nejsou určeny na mzdy.  Zbylá procenta ze sbírky v rámci celé republiky rozděluje Charita Česká republika (CHČR) podle tohoto klíče: 15% projekty diecézních charit, 10% humanitární pomoc, 5% projekty pomoci organizované CHČR a 5% režijní náklady na pořádání sbírky.

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45 - 60 miliony korun. Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem.

Smyslem sbírky je kromě prosby o finanční dar i oživení staré tradice (6. leden jako slavnost zjevení Páně – dříve Svatých tří králů, mudrců z východu). Do domácnosti přicházejí tři mudrcové, které představují koledníci Kašpar – strážce pokladu, Melichar – můj král je světlo a Baltazar - ochraňuj můj život. Zazpívají píseň tří králů a na domovní dveře spolu s letopočtem křídou píší tři písmena: K+M+B+ letopočet. Jsou to jednak počáteční písmena těchto jmen, ale také přání: Kristus, žehnej tomuto domu.

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

OSVĚDČENÍ HL.MĚSTA PRAHY str. 1.pdf

OSVĚDČENÍ HL.MĚSTA PRAHY str. 2.pdf