Odborná sociální poradna pro osoby se zdravotním postižením

Strakonice

Adresa: Smetanova 533, 386 01 Strakonice 
(změna adresy od 1.7.2022)

Sociální pracovnice: Mgr. Andrea Králová
Telefon: 777 808 847
e-mail: andrea.kralova@strakonice.charita.cz

Středa  8:00 – 12:00

* Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku mimo uvedené hodiny.

Blatná

Adresa: Zahradnická 171, 388 01 Blatná

Vedoucí poradny: Radka Pechová, DiS.
Telefon: 380 830 305, 737 617 837
e-mail: radka.pechova@strakonice.charita.cz

Středa 13:00 – 17:00

* Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku mimo uvedené hodiny.

Identifikátor služby v registru poskytovatelů: 6806945

Posláním Odborné sociální poradny Charity Strakonice je bezplatné zajištění odborného sociálního poradenství. Poskytnutí potřebných informací a podpory přispívající k  řešení nepříznivé životní situace, osob se zdravotním postižením a členů jejich rodin. Pomoc klientovi při orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a jeho povinnostech.

Cíle a zásady

Cíle:
 • Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace.
 • Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech
Zásady:
 • Bezplatnost
 • Nestrannost
 • Respektování individuálních potřeb klienta
 • Respektování volby klienta včetně zachování anonymity
 • Partnerský přístup
 • Podpora samostatnosti klienta

 

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením (tělesným postižením horních končetin, dolních končetin, páteře, lokomoce- pohybu, dlouhodobě/trvale nemocní od 18 let
 • rodina a blízké osoby, které o ně pečují
Komu službu neposkytujeme:
 • osobám s agresivním chováním (mluvené či fyzické projevy agrese)
 • cizincům bez znalosti českého jazyka a bez tlumočníka

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Zájemci o odborné sociální poradenství mohou kontaktovat vedoucí nebo sociální pracovnici osobně, telefonicky nebo e-mailem. Podmínkou pro poskytování odborného sociálního poradenství není uzavření písemné smlouvy. S klienty je uzavírána ústní smlouva o poskytování poradenství dle pravidel zveřejněných na webu (pozn.: Pravidla pro uzavírání smlouvy OSP).

Popis služby

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují
v rozsahu těchto úkonů:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • Zprostředkování navazujících služeb – např. pomoc s hledáním vhodných sociálních služeb či poraden, včetně předání kontaktů.
Sociálně terapeutické činnosti:
 • Poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech (sociální zabezpečení), práva, např. informovat o možnostech, jak získat sociální příspěvky (příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP).
 • Poskytnutí informací o kompenzačních pomůckách.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. pomoc při jednání s úřady a institucemi.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Finanční spoluúčast uživatele na službě
Odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady.

Způsob podávání a vyřizování stížností
Stížnosti jsou přijímány telefonicky, elektronickou poštou, písemně nebo při osobní návštěvě. Pro klienty je k dispozici v kontaktní kanceláři formulář pro podání stížnosti, s kontakty na další místa, kam může podat stížnost.

Ukončení poskytování služby
Klient může smlouvu ukončit kdykoliv bez udání důvodu (osobně, telefonicky, písemně, nekontaktováním poradce).

Další doplňující informace
Služba je poskytována od roku 1999, registrovaná dle zákona o sociálních službách a zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR. Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc.  

Personální zajištění: kvalifikovaní sociální pracovníci (VŠ, VOŠ v oboru) se zákonem požadovanou odborností. Na zajištění služby se podílejí i ostatní pracovníci (vedoucí, statutární zástupce, administrativa).

Podmínky pro zabezpečení sociální služby
Kontaktní prostory v Blatné a ve Strakonicích jsou bezbariérové.

 

Dokumety ke stažení

 

Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

MPSVJihočeský kraj