Odborná sociální poradna pro seniory a osoby se zdravotním omezením

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc.  

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 Základní sociální poradenství:

 • poskytnutí informací ohledně řešení nepříznivé životní situace klienta
 • zprostředkování informací o dostupných sociálních službách a jiných formách pomoci
 • zabránění sociálnímu vyloučení klienta
 • poskytnutí informací a podpory členům rodiny, která pečuje o osobu blízkou.

Odborné sociální poradenství:

a)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 • Zajištění navazujících služeb – předání kontaktů a informací na jiné odborné sociální poradny (např. dluhové poradny, občanské poradny, poradny pro cizince, manželské a rodinné poradny, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí)
 • Pomoc s hledáním vhodných sociálních služeb, včetně zprostředkování žádostí do pobytových zařízení, pomoc s jejich vyplněním a případně doručením na:

Pobytové služby - (např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se ZP, azylové domy, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).

Ambulantní služby – (např. odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny).

Terénní služby – (pečovatelská služba, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby).

b)  Sociálně terapeutické činnosti:

 • Poskytnutí poradenství v oblasti práva, sociálního zabezpečení např. dávek státní sociální podpory (příspěvek na bydlení), pomoc v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí), sociální služby (příspěvek na péči), dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP).
 • Zprostředkování žádostí ohledně získání dávek sociálního zabezpečení, pomoc s vyplněním a doručením žádostí na Úřad práce. V případě zájmu zajištění doprovodu klienta poradny na Úřad práce nebo doručení žádosti na Úřad práce prostřednictvím sociální pracovnice poradny.
 • Právní poradenství ohledně záležitostí zabraňující sociálnímu vyloučení a začlenění klienta do běžného života např. pomoc se sepsáním životopisu, motivační dopis uchazeče o zaměstnání a dohledání potřebných informací na internetu sociální pracovnicí pro získání zaměstnání.
 • Poskytnutí informací o kompenzačních pomůckách. Možnost získání vlastní kompenzační pomůcky na základě poukazu od lékaře (praktického, odborného). Předání katalogů, kontaktů na organizace, kde si mohou zakoupit vlastní novou či starší opravenou kompenzační pomůcku.

c)  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. bydlení, mezilidské vztahy. 
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: podpora v udržování běžných sociálních kontaktů mezi klientem a jeho blízkými osobami např.: zajištění doprovodu.

Poslání: 

Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charity Strakonice je bezplatné zajištění odborného sociálního poradenství v terénu nebo ambulantně. Poskytnutí potřebných informací a podpory přispívající k  řešení nepříznivé životní situace seniorů, osob se zdravotním omezením a členů rodin, pečující o osobu blízkou. Pomoc klientovi při orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a jeho povinnostech. Služba je poskytována na území Strakonicka a Blatenska.

Cíle:

 • Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace. 
 • Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech.

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Lidé se zdravotním omezením 
 • Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob

 Věková skupina:

 • Od 18 let (v případě osob se zdravotním omezením)
 • Senioři (osoby nad 65 let)

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám s agresivními prvky chování (verbální i neverbální projevy agrese, křik, výhružky, útočný postoj, ničení zařízení apod.)
 • cizincům bez znalosti českého jazyka
 • osobám, které nejsou naší cílovou skupinou

 Zásady:

 • Bezplatnost
 • Nestrannost
 • Respektování individuálních potřeb klienta
 • Respektování volby klienta včetně zachování anonymity
 • Partnerský přístup
 • Podpora samostatnosti klienta

Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.