Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (DKS)

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Jsou zde poskytovány pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či postižení a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

Součástí sociální služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V domově je poskytována ošetřovatelská péče, kterou provádí kvalifikovaný personál: zdravotní sestry s oprávněním pracovat bez odborného dohledu. Lékař navštěvuje obyvatele v domově podle potřeby, zpravidla však jedenkrát za dva týdny.

Poslání

Posláním Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (dále jen DKS) je vytvoření domova rodinného typu pro naše uživatele. Snažíme se umožnit uživatelům služby vykonávat všechny běžné činnosti života. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.

Kapacita: 30 osob

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):

Osoby závislé na pravidelné pomoci jiné osoby.

Věková skupina

Minimální věková hranice je 60 let.

S kým nemůžeme uzavřít smlouvu

 • Zájemci, jehož zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby v domově pro seniory (tzn., že zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, zájemce není schopen pobytu v domově pro seniory z důvodu akutní infekční nemoci, nebo by chování zájemce z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo společné soužití).
 • DKS nemá v době podání žádosti dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. V takovém případě je žadatel zařazen do pořadníku čekatelů.
 • Zájemce žádá o jiný typ služby než DKS poskytuje.

Cíle:

 • Klient spokojený s ubytováním, stravováním a péčí.
 • Klient, který se cítí bezpečně a důstojně.
 • Klient, který spolupracuje na zachování a na rozvoji svých schopností.

Zásady služby:

 • Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost uživatele.
 • Respektujeme volby a potřeby uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Naše pomoc vychází z potřeb uživatelů, vede k jejich aktivizaci a podpoře samostatnosti.
 • Posilujeme sociální začleňování našich uživatelů.
 • Motivujeme uživatele k rozhodování o své osobě.

Kontakty:

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice

Vedoucí služby:

Bc. Olga Medlínová DiS., ředitelka

Sociální pracovnice:

Sabina Lešková, DiS.,

Dokumenty ke stažení

Pozn.: Zájemce o službu potřebuje vyplněnou žádost o sociální službu a vyjádření lékaře

 

Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj(Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

 

Poděkování za vynikající projekt ZDE: Poděkování Olze Medlínové.pdf

Ceny Olgy Havlové 2016 více z akce ZDE: http://www.vdv.cz/clanky/cena-olgy-havlove/cena-olgy-havlove-2016/

Poděkování: Poděkování paní Novotná.jpg